Đang tải dữ liệu...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Thứ Năm, 13/08/2020, 14:46 GMT+7

Trải qua nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành, mà trực tiếp là Đảng bộ Khối Doanh nghiệpTrung ương, Bộ GTVT, Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai, duy trì các mặt công tác, và đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn đảng bộ luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung các nhiệm vụ chính:

1. Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nề nếp, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, của Chính phủ, của Bộ GTVT. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, Công tác kiểm tra, giám sát … được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến. Thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

2. Duy trì ổn định SXKD của các nhà máy chủ lực; tiếp tục có những sản phẩm đóng tàu xuất khẩu có giá trị cao; duy trì và bảo đảm tốt công tác sửa chữa phục vụ các chủ tàu trong nước và quốc tế; cơ bản đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho NLĐ; tập trung tổ chức lại hoạt động của 8 doanh nghiệp giữ lại theo giữ lại theo quyết định 1224 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của BGTVT, Đảng ủy Khối DNTW; tiếp tục tiến hành công tác tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty.

Đại hội sẽ thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, với ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của Tổng công ty trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu”.

                                       

                                                             Theo http://sbic.com.vn/